3 ขั้นตอน ฝากวางเครื่องขุดที่ IMR Mining Center

1. ติดต่อที่ Line Official : @imakerig เพื่อแจ้งความประสงค์ฝากวาง

2. แจ้งปริมาณไฟฟ้าที่จะใช้โดยดูจากโปรแกรมขุด แล้วเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามตาราง

ตารางบริการฝากวางเครื่องขุด

3. นำเครื่องมาส่งที่ออฟฟิศ IMR พร้อมเซ็นสัญญา โดยทางบริษัทจะนำเครื่องขุดไปติดตั้งทุกวันพฤหัสบดี

หลักฐานที่ใช้ประกอบสัญญาในกรณี บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานที่ใช้ประกอบสัญญาในกรณี นิติบุคคล

  • หนังสือจดทะเบียนพานิชย์(DBD)
  • หากกรรมการมาด้วยตนเองใช้แค่สำเนาพร้อมแนบ ทะเบียนการค้า
  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเช่าแทนกรรมการ ใช้หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

รับปรึกษาและประกอบ RIG ขายเครื่อง ASIC ทุกรุ่น ส่งทั่วประเทศ imakerig : https://www.facebook.com/iMakeRig